ทัวร์ญี่ปุ่น Peaceful Takayama-Nagoya
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านสู่ประเทศญีปุ่น ประเทศที่ได้ชื่อว่าสงบ ปลอดภัย และมีธรรมชาติที่สะอาด ประชากรมีระเบียบ
ทัวร์
ญี่ปุ่น Peaceful Takayama-Nagoya
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
8-12 เม.ย. 61 / 25-29 ส.ค. 61

ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่ออนเซนน้ำแร่ - ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ - ศาลเจ้าอัทซึตะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพ - สนามบินนาโกย่า

21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่จาก 50Plus Holiday ให้การต้อนรับและอำนวย ความสะดวกและนำท่านเช็คอินสายการบิน Thai Airways

00:05 ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 644

ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่ออนเซนน้ำแร่

08:00 ถึงสนามบินจูบุ เซนแทร์ เมืองนาโกย่า จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

08:40 นำท่านสู่เมืองทาคายาม่า นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมือง ทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ จังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็น หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณและ ร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็น สัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับ โชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ ลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย

12:00 รับประทานอาหารเที่ยง

13:30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม ปี1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถ รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

18:00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย ความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ

07:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08:30 นำท่านเยี่ยมชมปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ อาคารปราสาท ส่วนใหญ่ถูกทำลายในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 ต่อมาได้รับการฟื้นฟูสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปี 1959 จนมาถึงปัจจุบัน ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของปราสาท ที่นี่ยังมีสวนหย่อมรอบปราสาทซึ่งแบ่งเป็น 2 ชั้น คือคูเมือง และกำแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานชื่อดังอีกแห่ง

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้าโอสึคันนง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้า บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมี วัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง ของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็น จุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมา เยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมชาวนาโกย่า อย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าที่ย่านโอสึแห่งนี้

18:00 รับประทานอาหารค่ำ

19:30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

ศาลเจ้าอัทซึตะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า

08:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09:00 นำท่านไปเยี่ยมและขอพรที่ ศาลเจ้าอัทซึตะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ในนิกายชินโต ในทุกปีที่นี่จะมีผู้คนมาสักการะกว่า 6.5 ล้านคน เรียกว่าที่นี่มีคนมาเยี่ยมเยียนขอพรกันไม่ขาดสาย ส่วนชื่อเสียงเรียงนามด้านความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแห่งนี้ ได้ถูกกล่าวขานว่าที่นี่ คือ ศาลเจ้าที่มาขอพรแล้วได้รับชัยชนะ เนื่องจากในสมัยก่อนอดีตเจ้าเมืองอย่าง โอดะ โนบุนางะ เคยมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ให้ชนะในการทำศึกแล้วก็ได้ชัยกลับมาตามที่ขอ ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมมา ที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อสักการะเทพเจ้าขอพรให้ตนเอาชนะศัตรู คู่แข่ง หรืออุปสรรคของตนเองได้

12:00 รับประทานอาหารเที่ยง

13:30 จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า อควาเรียมแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมที่ถ้าหากใครได้มานาโกย่าก็ต้องแวะเวียนมาเที่ยวดูสักครั้ง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารเหนือที่จัดแสดงพวกวาฬและโลมา เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต, ปลาโลมาปากขวดและปลาวาฬขาว เป็นต้น และอาคารใต้ที่จัดแสดงสัตว์น้ำ เช่น เต่าทะเล, เพนกวิน เป็นต้น โดยภายใต้คอนเซปต์ “เที่ยวสู่ขั้วโลกใต้” โดยมีจุดที่น่าดูน่าชมหลายจุด เช่น การว่ายน้ำของฝูงปลาซาร์ดีนจำนวนประมาณ 30,000 ตัวที่เรียกว่า “ทอร์นาโดของปลาซาร์ดีน” นอกจากนี้ยังสามารถชมโชว์การแสดงสุดยอดปลาโลมาแสนรู้ที่สระหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งสามารถดูการป้อนอาหารโดยเจ้าหน้าที่เลี้ยงพร้อมบรรยายเป็นช่วงๆ ได้ด้วย

18:00 รับประทานอาหารค่ำ

19:30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

นาโกย่า - กรุงเทพฯ

07:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09:40 เดินทางไปยังสนามบินนาโกย่า
12:50 ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 641
15:50 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top