ญี่ปุ่น Peaceful Takayama-Nagoya
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านสู่ประเทศญีปุ่น ประเทศที่ได้ชื่อว่าสงบ ปลอดภัย และมีธรรมชาติที่สะอาด ประชากรมีระเบียบ
ทัวร์
ญี่ปุ่น Peaceful Takayama-Nagoya
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัว ระบุวันเดินทางเองได้

ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่ออนเซนน้ำแร่ - ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ - ศาลเจ้าอัทซึตะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า

กรุงเทพ - สนามบินนาโกย่า

21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่จาก 50Plus Holiday ให้การต้อนรับและอำนวย ความสะดวกและนำท่านเช็คอินสายการบิน Thai Airways
00:05 ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 644

Photo Gallery
Top