ทัวร์ Tastes Of Europe
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว เรียนรู้วิธีการทำชีส สไตล์พื้นเมือของชาวดัชต์ ทดลองแต่งกายแบบชาวพื้นเมือง พร้อมถ่ายรูปที่ระลึก ชมวิธีการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก
ทัวร์
Tastes Of Europe (เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม)
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
10-17 ก.พ. 61 / 14-21 เม.ย. 61

อิ่มเอมกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เพลิดเพลินกับประวัตติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์อันสุดแสนจะงดงามกับโปรแกรม “Tastes Of Europe” เที่ยว แฟรงค์เฟริต ( เยอรมัน ) แฟรงค์เฟริต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ (เยอรมัน) รูเดสไฮม์ - โคโลญจน์ (เยอรมัน) - พิพิธภัณฑ์ชอกโกแลต โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – โรงงานทำชีส - ชมการเจียระไนเพชร อัมสเตอร์ดัม - พิพิธภัณฑ์ แอน แฟรงค์ – ชมผลงานของ แวน โก๊ะห์ - ตลาดดอกไม้ อัมสเตอร์ดัม - บรัสซ์เซล (เบลเยี่ยม) บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - ช๊อปปิ้ง บรัสเซลส์

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟริต ( เยอรมัน )

20.30 คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย *** สังเกต ป้าย LOGO 50Plus *** พบพนักงานต้อนรับ และมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อ และโบว์สี รับหนังสือเดินทาง บัตรที่นั่งเครื่องบิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า – ออกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นำของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัว ขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร/ขวด/กระปุก/หลอดเท่านั้น

23.40 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 920 นําท่านบินสู่เมืองแฟรงค์เฟริต ประเทศเยอรมัน โดยจะใช้เวลาบิน 11.15 ชั่วโมง บนเครื่องบริการอาหารว่าง – อาหารเช้า และเครื่องดื่ม

แฟรงค์เฟริต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ (เยอรมัน)

06.10 เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เมืองแห่งศูนย์กลางทางพาณิชยกรรม และการธนาคารของเยอรมนี เมื่อผ่านพิธีการทางสนามบินแล้ว นำคณะเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต อดีตอันยิ่งใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 794 เข้าสู่ จัตุรัสโรเมอร์ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ความสำคัญของที่แห่งนี้มี เดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัส เป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะ แล้วนำท่านชมโบสถ์พอลถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนไซล์ ถนนสายช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดของเยอรมนี ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรจึงนำท่านออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย นำคณะฯ ออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ นำท่านล่องเรือชมเมืองโรแมนติกแห่งแม่น้ำไรน์ (Rhine River) เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าเรียงรายด้วยร้านรวงมากมายอีกทั้งจำพวกร้านขายของที่ระลึก ร้านไวน์ ภัตตาคารที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไม่ขาดสาย ประกอบกับมีอาคารบ้านเรือนทั้งแบบไม้เก่าแก่และแบบสมัยนิยมอันสวยงามของเมืองสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า “Klunkhardshof” (WorldHeritageSite) ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีปราสาท หอคอย หมู่บ้าน ฯลฯ และขึ้นกระเช้าเพื่อไปชมอนุสาวรีย์นีเนอวัล อนุสาวรีย์สวยงามที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Bingen หรือเทียบเท่า

รูเดสไฮม์ - โคโลญจน์ (เยอรมัน) - พิพิธภัณฑ์ชอกโกแลต

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรม จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์ ผ่านทางไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดทาง ไปเยี่ยมชมปราสาทริมฝั่งแม่น้ำไรน์ตรงที่เป็นจุดพักชมวิว และงานแสงสีเสียงประจำปีของเมือง หลังจากนั้นนำท่านผ่านเส้นทางสายโรแมนติคสู่เมืองเคิลน์ เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการอุตสาหกรรมและศิลปริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ศูนย์กลางทางการค้า และแฟชั่นที่นำสมัยมากมาย โคโลญจน์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่นิยม เรียกว่า 4711 ออดิโคโลญจน์ ให้ท่านได้ชื่นชมบ้านเรือนทรงสวยงามริมน้ำ ตลาด และชมสะพานโฮเฮนซอเรน ตลอดจนธรรมชาติบนสองข้างทางที่สุดแสนจะโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญน์หรือโดม โบสถ์กลางเมืองแบบกอธิคอันสวยงาม ซึ่งอยู่คู่โคโลญจน์มาเป็น เวลานาน ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวคริสต์ เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ 3 พระองค์ ให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ที่มีฉากของมหาวิหารฝั่งแม่น้ำไรน์เป็นฉากหลัง และประทับใจในความอลังการของโดมหรือมหา วิหารใหญ่ประจำเมืองโคโลญจน์ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ซึ่งเป็นตึกลอยน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ตัวอาคาร แบ่งออกเป็นสามชั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของช็อกโกแลตอันน่าประทับใจ และที่ไม่มีใครยอมพลาดคือ น้ำพุ ช็อกโกแลตที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยนำวาฟเฟิลผลไม้โดยจุ่มช็อกโกแลตอุ่นๆ รสชาติ “อร่อยอย่าบอกใคร“ ไว้คอยบริการผู้มาเยือน อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Cologne หรือ เทียบเท่า

โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – โรงงานทำชีส - ชมการเจียระไนเพชร

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งท่านจะได้เห็น ทัศนีย์ภาพทั้งสองฝั่งที่จะมีความแตกต่างกันได้ชัดเจน จากสไตล์เยอรมันมาเป็นแบบฮอลันดา โดยจะแวะเยี่ยมชมโรงงานทำชีส (Chesse Factory) ให้ท่านได้รู้จักวิธีการทำชีสตั้งแต่สมัยโบราณกาล การปรุงแต่ง การเก็บรักษารวมทั้งได้เห็นชีสนานาชนิดอัน เป็นที่นิยมและชื่นชอบของชาวยุโรปและชาวเอเซีย โดยเฉพาะชาวไทย ผู้นิยมบริโภคชีสและนำมาทำอาหารในรูปแบบต่าง ๆ อีก ทั้งยังได้มีโอกาสได้ดูความเป็นอยู่ของชาวเกษตกร การดำรงอยู่ของชาวดัชต์ และกังหันลมที่สวยงามพร้อมทั้งการออกแบบการ ประดิษฐ์กลไกลในบ้านกังหันลมอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย นำท่านทดลองแต่งกายแบบชาวดัชต์ ด้วยเสื้อผ้าสไตล์พื้นเมืองที่แสนสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกกับ ทัศนียภาพที่งดงามของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านไปยังสถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไน เพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดของโลก ก่อนที่จะนำท่านเดินทางไปยัง DamSquare เขตย่านใจกลางเมือง นักท่องเที่ยวนิยมในการมาแวะเดิน หรือเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสถ นนแห่งความบันเทิง หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมที่เรียกกันว่า Red Light District ย่านเร็ดไลท์มีอยู่ด้วยกันราว 380 ตู้ (ห้อง) ประมาณ การกันว่ามีหญิงบริการสลับหมุนเวียนกัน "เช่า" เพื่อใช้งานราว 1000-1200 คนต่อวัน (แบ่งออกเป็นช่วงกลางวัน, ค่ำ และตอน ดึก)โดยถือเป็นพื้นที่ควบคุมที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อนุญาต ให้มีการ ค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1810

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Amsterdam หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม - พิพิธภัณฑ์ แอน แฟรงค์ – ชมผลงานของ แวน โก๊ะห์ - ตลาดดอกไม้

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรม พาท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ แอน แฟรงค์ มิวเซี่ยม สำหรับใครก็ตามที่เคยอ่าน บันทึกของ แอนน์ แฟรงค์ เด็กสาวชาวยิวที่หลบซ่อนอยู่ในอาคารแห่งหนึ่ง ยุคที่กองทัพนาซียึดครองเมืองอัมสเตอร์ดัม ระหว่าง ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ย่อมไม่พลาดที่จะไปสัมผัสสถานที่จริงที่เธอหลบซ่อนอยู่ หลังจากนั้นไปยังพิพิธภัณฑ์ แวน โก๊ะห์ (Van Gogh Museum) เป็นสถานที่เก็บผลงานของ วินเซนต์ แวน โก๊ะห์ เป็นที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์นี้เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 มีภาพวาดราว 200 ชิ้น และภาพร่าง 500 ชิ้น โดยที่ผลงานที่โชว์เกือบทั้งหมดเป็นผลงานของแวน โก๊ะห์ และยังมี บางส่วนเป็นผลงานของจิตรกรร่วมยุคสมัยเดียวกัน อาทิ เช่น โมเนท์ และ โกแกง รวมอยู่ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย ท่องเที่ยวที่ตลาดดอกไม้ และลัดเลาะผ่านไปยังสวนโวลเดิลพารค์ ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะนั่งจิบกาแฟกันในพื้นที่ป้อมเก่า Waag (วาค) มีร้านกาแฟดีๆ หลายแห่ง ในอัมสเตอร์ดัม มีจักรยานราว 600,000 คันเมื่อโยงกับระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง รถไฟ รถราง รถเมโทร รถเมล์ และการสัญจรทางน้ำแทบไม่ต้องแปลกใจว่าคนเมืองนี้ใช้พลังงานกันอย่างคุ้มค่าจริงๆ เช่นเดียวกันกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ เน้นความเรียบง่าย และค่อนข้างติดดิน มากกว่าความหรูหราฟุ่มเฟือย อย่างที่เราพบเห็นใน มหานครลอนดอน หรือปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Amsterdam หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม - บรัสซ์เซล (เบลเยี่ยม)

9.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรม คณะออกเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่ง ของประเทศเบลเยียมเมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งน่าจะเป็นการป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อนวิธีหนึ่ง ในปัจจุบันบ้านเรือน อาคาร และโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือเฟลมมิช เรเนซอง ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจ ดั่งมนต์ขลัง นั่งรถม้า ชมเมือง ดูตึกรามบ้านช่อง แลถนนหนทางก็ดูสะอาดตา ชมศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) แสนสวยด้วย สไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล และพาท่านเดิมชมตลาดนัดที่มีสินค้าพื้นเมือง มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านลงเรือทัศนาจรสไตล์บรูจจ์ ที่ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยสดงดงาม จนน่าหลงใหล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำคณะฯ เดินทางต่อสู่เมืองบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม โดยในปัจจุบันนี้มีความสำคัญกับกลุ่มสหภาพ ยุโรป และจากนั้นเข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่ง ล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่ว หรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของ ตัวเอง จากนั้นนำท่านชมเจ้าหนูยืนฉี่ หรือ แมเนเกนพิส (Manneken Pis) โดยฝีมือของเจอโรมดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลายการ์ตูนของ แต็ง แต็ง (Tin Tin) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn City หรือเทียบเท่า

บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - ช๊อปปิ้ง

09.00 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรมใน นำท่านเดินทางชมพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์เบลเยี่ยม และโบสถ์หลวง สถานที่ประกอบพระราชพิธี จากนั้นแวะชม “อะตอมเมี่ยม” (ATOMIUM) หอคอยรูปทรงกลมที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประจํางานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ EXPO ที่จัด ขึ้นครั้งแรกของโลกในปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำท่านชม มหาวิหารเซนต์มิคาเอล และเซนต์กูดูลา ที่อยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ก่อนจะ นำท่านไปเลือกซื้อสินค้าและช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ไทย หรือจีน หรือพื้นเมือง ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn City หรือเทียบเท่า

บรัสเซลส์ – กรุงเทพ

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันภายในโรงแรม
10.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top